"5253 Sayılı Dernekler Kanunu"

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

2021 Yılı I-İdari Para Cezası Yaptırımları

I-İdari Para Cezası Yaptırımları

Dernek faaliyetleri kapsamında 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Devletin idari birimlerince verilen, hapis cezasına çevrilmeyen ancak ödenmediğinde icrai yaptırımları olan durumlar ve 2021 yılı için bu durumlara karşılık gelen idari para cezaları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Bu idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak güncellenmektedir.

Madde 2021 Yılı Açıklama

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

32/a 1.730,00 -Dernek kurma hakkına sahip olmadığı halde dernek kuranlar

-Derneklere üye olma hakkı kanunla yasaklandığı halde üye olanlar

– Derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticileri

32/b 1.730,00 -Genel Kurulu süresinde toplantıya çağırmayan

-Genel Kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapan

-Genel Kurul toplantılarını dernek merkezinin bulunduğu ya da tüzükte belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticileri

32/c NİSPİ (%25) -Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında

32/d (2.cümle) 1.730,00 -Derneğe ait defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere

32/d /3.cümle) 3.469,00 -Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ve bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine

32/g 3.469,00 -Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere

32/h 1.730,00 -Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine

32/ı 336,00 -Konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde

32/l 1.730,00 -Edindikleri taşınmazları tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde bildirmeyen

-Temsilcilik açılması durumunda adres ve görevlendirilen kişilerin bildirilmemesi

-Her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken Dernekler Beyannamesinin verilmemesi

32/m 1.730,00 -Eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi durumlarının izinsiz yapılması halinde

32/r 3.469,00 -Defterlerinde ve kayıtlarında ve T.C resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe dil kullanılması zorunluluğuna uymayanlar

32/s 545,00 -Dernek Genel Kurulunu izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri bildirmeyenler

-Üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 gün içinde bildirmeyenler

-Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30 gün içinde bildirmeyenler

32/t 5.000-20.000 -Denetimle görevlendirilenlere bilgi ve belge vermekten kaçınanlar

32/u NİSPİ (%10) -7.000 TL’yi aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir işlem için işleme konu tutarın %10’una kadar

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu

29 5.000-100.000 -Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara

29 10.000-200.000 -İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde

29 5.000 -İzinsiz yardım toplayanlara yer ve imkân sağlayanlardan uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmayanlar

29 5.000-100.000 – Yardım Toplama Kanununda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu kurul üyelerine

II- Hapis ve Adli Para Cezası Yaptırımları

5253 Sayılı Dernekler Kanunun ceza hükümlerinin içeren 32.maddesinde hapis ve/veya adli para cezası uygulanmasını gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır.

Madde Yaptırım Açıklama

32/d 3 aydan- 1 yıla kadar hapis

VEYA

adlî para cezası

-Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticilerine

32/e 6 aydan- 2 yıla kadar hapis

VE

adlî para cezası

-Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar

-Defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

32/f TCK m.155

6 aydan-2 yıla kadar hapis ve adlî para cezası

1 yıldan-7 yıla kadar hapis ve 3000 günden az olmamak üzere adlî para cezası

-Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli TCK m.155’ e göre güveni kötüye kullanma suçundan

32/j 100 günden az olmamak üzere adlî para cezası -Dernekler beyannamesini bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler

32/n 100 günden az olmamak üzere adlî para cezası -Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeleri İçişleri Bakanlığının izni olmadan kullananlar

– Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları kullanan ve yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,

Ayrıca derneğin feshine de karar verilir.

32/o 50 günden az olmamak üzere adlî para cezası – Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunanlar,

32/o 1 yıldan 3 yıla kadar hapis – Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunanlar, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açanlar, üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,

Ayrıca tesisin kapatılmasına da karar verilir.

32/p 1 yıldan 3 yıla kadar hapis VE 50 günden az olmamak üzere adlî para cezası – Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla, kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,

Ayrıca derneğin feshine de karar verilir.

YORUM EKLE