Hacı Veli Körpe Yazdı! " Sandık Kurulması Hakkında!"

Yozgatlı Dernekler Federasyonun web sayfasını izleyen çok değerli Federasyon yetkilileri, Dernek Başkanları ve derneklerin üyeleri; Bir dernek başkanı olarak zaman zaman federasyon yönetim kurulu ve Dernek Başkanları aylık toplantılarında Federasyon bünyesinde bir SANDIK kurulması teklifimi gündeme getirmiştir. Teklifimi bu seferde WEB sayfamızda yenilemek istedim.

Hacı Veli Körpe Yazdı! " Sandık Kurulması Hakkında!"

                                   

            Yozgatlı Dernekler Federasyonun web sayfasını izleyen çok değerli Federasyon yetkilileri, Dernek Başkanları ve derneklerin üyeleri;

            Bir dernek başkanı olarak zaman zaman federasyon yönetim kurulu ve Dernek Başkanları aylık toplantılarında Federasyon bünyesinde bir SANDIK kurulması teklifimi gündeme getirmiştir. Teklifimi bu seferde WEB sayfamızda yenilemek istedim.

            Bilindiği üzere, Federasyonun başlıca gelirleri; üye derneklerden alınan yıllık aidatlar, üye dernek giriş aidatları, lokal gelirlerinden giderleri karşılamak üzere yapılan aktarımlar ve salon yer kiralama karşılığı yapılan bağışlardan oluşmaktadır. Salon yer kiralama karşılığı yapılan bağışlar yılın belli aylarında biraz faaliyet gösterse de, elde edilen tasarruf, kışı aylarında yapılan faaliyetleri ancak finanse etmektedir. Bu da gösteriyor ki; gelecek yıllarda Federasyonun mali açıdan zorluklarla karşılaşacağı görülmektedir.

            Nitekim, 11 Mart 2020 tarihinde başlayıp Şubat 2021 ayı başına kadar geçen süre içerisinde COVİD-19 hastalığı nedeniyle kapalı olması, yukarıda belirtilen faaliyetlerden de yoksun kaldığı için hiçbir gelir elde edilmemiş, derneklerden aidatlar talep edilmiş çok az aidat tahsil edilebilmiştir. Federasyon giderlerini karşılamak için elde mevcut ( Banka) biraz para ile işler döndürülmeye çalışılmış ve çalışılmaktadır.

            Eğer, bu sandık gündeme getirdiğim zamanlarda kurulup faaliyete geçmiş olsaydı, federasyon mali bakımdan daha rahat olacak ve Dernek üyelerimizde az da olsan daha ucuz bir maliyetle ihtiyaçlarını giderebileceklerdi. 

            Diğer taraftan da; Federasyonun şu andaki yerinin, her an ve her zaman Federasyonun elinden alınabileceği hususu da dikkate alınması gerekmektedir. Şu anda bu yerin gelecek için çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Yukarıda arz edilen gelirler dışında; devlet kurumlarından, zengin iş adamlarından, başka dernek veya vakıflardan da her hangi bir yardım da gelmeyeceğine göre, Federasyonun varlığını canlı tutabilmemiz için Federasyonun güçlü bir ekonomi yapısına sahip olması gerekmektedir.   

            Bu amaçla, Federasyonun köklü bir gelir kaynağına sahip olabilmesi için Federasyonun tüzüğünde; Federasyon bünyesinde SANDIK kurabilir hükmünün mevcut olduğu bilinmektedir.

            Bu konu Federasyonun ve Federasyona bağlı Derneklerin varlıklarını sürdürmesi açısından da çok önemli bir konu olduğu inancını taşımaktayım.

            Şöyle ki;

            Mevcut 100 dernek olduğunu ve bu 100 derneğin yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte 600-700 kişi yapar. Bu kişilerden 1 yıl içinde ödenmek kaydıyla 750.- TL karşılığında Sandığa üye yapıldıklarında, Sandığın yaklaşık 1 milyon TL’ye yakın bir mali bütçesi oluşacaktır. Tabii, bu yukarıda söylenen rakam kuruluş aşamasında varılacak mutabakat sonucunda belirlenecektir.  

            Sandık Yönetimi; geçici olarak imkan ölçüsünde mutavazi bir küçük AVM gibi yer tutar, Yozgat’a ve ilçelerine bağlı belde ve köylerinde üretilen ve yetiştirilen hububat, bakliyat, kışlık sebze, kışlık meyva ve çeşitli hayvansal ürünleri yerinde satın alıp yukarıda belirtilen yerde başta sandığa üye olanlara daha ucuz bir şekilde sunabilir. Buda kendi ürünümüzün kendimiz tarafından satın alınması ve tüketilmesiyle bir milli gururumuz olacaktır.

            Bu gibi faaliyetleri Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu bölge insanları çok iyi yapmaktadırlar. Hem bölgelerinin kalkınmasına ve hem de yerinde hemşerilerine hizmet sunmaktadırlar.

            Diğer taraftan da, Yönetmelikte belirleneceği üzere, sandık gelirlerinden elde edilecek paraların çok acil ihtiyacı olan üyelerine yönetmelik çerçevesinde yardımda da bulunabilecektir. Haliyle, yönetmeliğin hazırlanması aşamasında yukarıda belirtilen konular ve diğer belirtilmeyen konular ele alınacak ve her şey yönetmelikte belirlenecektir.

                1- 5253 SAYILI DERNEKLER YASASINA GÖRE SANDIK KURULMA ÇALIŞMALARI: 

            Yozgatlı Dernekler Federasyonun ve Federasyona üye, Köy, Belde ve İlçe Derneklerinin Tüzükleri incelendiğinde “ Dernek üyelerine kar payı dağıtmama, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek, içecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılamak, oluşturulacak yönetmeliğe göre işletmek” amacıyla aşağıda ayrıntılı bir şekilde özetlemeye çalışacağım şekilde 4253 Sayılı Dernekler Yasasına göre Federasyon bünyesinde bir SANDIK kurulması konusundaki talebim ve teklifimdir.

            5253 Sayılı Dernekler Yasasında açıkça belirtildiği üzere; Federasyonlar/ Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler.

            Federasyonların/ Derneklerin SANDIK kurabilmesi için; Federasyonların/Derneklerin tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması, Federasyon/Dernek Genel Kurulunca Sandık kurulması için karar alınmış olması gerekir.

            Sandığa kimlerin ve nasıl üye olabilecekleri;  Federasyon / Dernekler tarafından kurulan sandıklara, ilgili derneğin merkez ve şubelerine kayıtlı üyeler dışında üye kabul edilemez. Sandıklara üye olmak isteğe bağlıdır. Sandık üyeliğine kabul, sandık yönetim kurulu kararı ile olur.

                Her sandığın, Federasyon/dernek yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bir sandık yönergesi bulunur. Bu yönetmelikte; Sandığın adı, Sandığın çalışma konuları, Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları, Sandık genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, görev ve yetkileri, Sandık yönetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri, Sandık denetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, üyelerden alınacak giriş ile üyelik aidatının belirlenme ve tahsilat şekli, Sandıkça oluşturulacak fonlar, bu fonlara katılma şartları, fonlardan yararlanma esasları, fonlardan yapılacak yardımların miktarı ve oranları, Üyelerin sandıktan çıkması ve çıkarılmasının şartları, Fonlarda biriken para ve hakların tasfiyesi ve geri verilmesi esas ve usulleri, Fonlarda biriken paraların değerlendirilme esas ve usulleri, işletilecek paralardan elde edilecek faiz, kar, temettü ve diğer değerlerin, kullanımına dair esaslar, Mikro kredi ve diğer borç verme esas ve usulleri, Sandığın dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, mal varlığının tasfiye esasları, Mikro ve diğer borç para alacaklardan istenecek hizmet bedeli veya faiz oranları yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

            2- FEDERASYONCA SANDIĞIN FAALİYETE  GEÇMESİ AMACIYLA YAPILMASI GEREKEN         İŞ VE İŞLEMLER:

            Federasyon, Sandık Kurulabilmesi için,  tüzükte sandık kurabilir ibaresinin olup olmadığına bakacak, var ise; Federasyon bir sandık yönergesi hazırlayacak, bu yönergenin kabulü veya reddi konusunda Olağanüstü bir genel kurulda oylanmasını sağlayacaktır.

            Federasyon, Yönergenin kabulü durumunda, geçici yönetim, denetim kurulu üyelerini oluşturarak, Sandığın faaliyete geçebilmesi için, kabul edilen yönergeyi Ankara il Dernekler Başkanlığı’na sunacak, hazırlanacak olan bu yönergede; geçici yönetim ve denetim kurullarının seçimini, Sandık Genel Kurullarının Nasıl Yapılacağını, Sandığın Yasal Durumunu, Sandık için oluşacak malları, Sandığın Denetiminin nasıl Yapılacağı, Sandığın Gelirlerinin belirlemek ve Sandıkça Tutulacak Defterlerin temini ve ilgili yerlere onaylattırılması gibi işlemleri yerine getirecektir.

            Bu konuyu WEB sitemizden inceleyenlere içtenlikle teşekkür ederim. Bu konuda fazlalık ve eksiklik görenlerin önerilerini ve sorularını da beklediğimi ifade etmek isterim.

            Saygılarımla,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hacı Veli KÖRPE   

                      Yeşil Çardak Köyü Sosyal Yardımlaşma ve                                                                                                                                                                                                                                                          Dayanışma Dernek Başkanı

                      Yozgatlı Dernekler Federasyonu

                      Denetim Kurulu Başkanı

        

YORUM EKLE