Veli Körpe Yazdı! " Bir Lisan, Bir İnsan!"

FEDERASYON ADI : YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU KONUSU : BİR LİSAN BİR İNSAN PROJENİN AMACI : Avrupa ülkelerine rağmen genç ve hızla büyüyen bir nüfusa sahip olan Türkiye’de 2009 yılı sayımına göre nüfusu 72.561.312 rakamına ulaşmıştır.

Veli Körpe Yazdı!  " Bir Lisan, Bir İnsan!"

FEDERASYON ADI                                : YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU

KONUSU                                              : BİR  LİSAN BİR İNSAN

PROJENİN AMACI                                 :  Avrupa ülkelerine rağmen  genç ve hızla büyüyen  bir nüfusa sahip olan Türkiye’de 2009 yılı sayımına göre nüfusu  72.561.312 rakamına ulaşmıştır.

            Yeterli iş olanaklarına sahip olmayan, nüfusu da hızla artan, kırsal bölgelerde doğup büyüyen insanlar, daha iyi bir yaşam sürdürmek ve geçinmek için, kentlere akın eden insanlar, yeterli eğitime ve öğretime sahip olamadıklarından, iş edinme de ya zorluklarla karşılaşmakta ya da hiçbir iş ve meslek sahibi olamamaktadırlar.

            Bu genç nüfusun, mesleki beceri kazanmaları ya da mevcut olan becerilerini geliştirmeleri amacıyla eğitilebilirlerse, AB için olduğu kadar, ülkenin de sürdürülebilir olarak ekonomik açıdan kalkınmasına olanak sağlayabilecek önemli bir unsurdur.

             Son yıllarda yeterli ekonomik büyümeyi sağlanmadığı ve işsizlik oranlarının da çok yüksek olduğu herkes tarafından bilinmektedir.  İşsizlik oranları, kırsal kesimden göç eden gerekli eğitimi almamış ve kalifiye olmayan işsizler için çok daha dramatik seviyelerdedir. Bu uçurumun en önemli nedenlerden biri; meslekte ya da yaygın mesleki eğitimde kazanılan beceri ve yeterlilikler, genellikle iş dünyası ve kurumlar tarafından yeterli görülmemektedir.

             Dünya Bankası eğitim raporlarına göre de Türkiye’deki örgün meslek eğitim ve öğretim sistemi iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.

Lisan öğrenmenin yanı sıra, KPSS için verilecek eğitim sonucunda kazanılacak bilgi ve öğrenme; kişisel, toplumsal, sosyal yönden istihdam ile ilişkili bir bakış açısı içinde bilgi, beceri, ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla tüm hayat boyunca üstlenilen her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden hayat boyu öğrenme, bilgi ve yetkinliklerin gelişimini destekleyen tüm eğitim, öğretim ve öğrenme etkinliklerini içerir.

            Bu Projenin başlıca amacı, tüm katılımcıların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına ve yaşamlarını daha çok kontrol edebilmeleri için sosyal ve ekonomik hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkan vermektir.

            Lisan  ve genel kültür öğrenme,, örgün, yaygın ve gayri resmi öğrenim süreçlerini içine almaktadır. Lisan öğrenim sürecinde, yaş, sosyo - ekonomik statü ya da eğitim seviyesi açısından her hangi bir sınırlama olmaması gerekirken,  yer ve zaman darlığı bakımından, bu proje, her hangi bir cinsiyet ayrımı gözetmeksizin lise veya ön lisans düzeyinde olan yaşları 20 – 30 arasındaki işsizlere daha faydalı olabilmek katılımcılara iş olanakları yaratmak amacıyla düşünülüp planlanan bir projedir.

            Lisan ve genel kültür eğitimi alma, yalnızca okullarda değil, yaşam boyu devam eden, örneğin; iş yerleri, sivil ve siyasi, kültürel ve eğlence hayatı gibi yaşamın her alanında bilinmesi gereken öğrenimi kapsamaktadır.

Lisan ve genel kültür bilgi edinilmesi öğrenmenin geliştirilmesi için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin ortaya çıkarılmasını ve uygulanmasını desteklemek ve istihdam olanaklarını artırmak için bireylerin eğitime ve öğrenmeye erişimini sağlamaktır.

            Yukarıda yapılan açıklamalar ışığı altında

   

            1- Sivil Toplum Kuruluşlarının en küçük bir birimi olan Federasyonuz çatısı altında faaliyetlerini sürdüren bir DERNEĞİN’in de üyelerine eğitim olanakları sağlayarak ve nitelikli elaman yetiştirerek işsizliğin azalmasına ve katılımcıların işe girişleri konuları gerekli bilgi ve becerinin sağlamak olacaktır.

            2- Katılımcılara verilecek eğitimin amacının açıklanması ve kendilerine sağlayacağı istihdam olanakları konularında bilgilendirmektir.

       3- Katılımcılara okuyup anlama düzeyinde İNGİLİZCE Yabancı Dilinin öğretilmesi, iş bulma olanaklarına sahip olmak ve bulunduğu toplum içerisinde itibar ve güven kazanmaktır.

            4- Gerek Genel Kültür açısından ve gerekse iş bulabilmek amacıyla katılacağı sınavlarda başarı sağlamaktır.

            5-  Katılımcıları medeni ve miras hukuki konularda bir bireyin yaşam boyu ihtiyaç duyacağı gerekli bilgileri sağlamaktır.

            6- Katılımcıların yurttaşlık, tarih, coğrafya ve turizm bilgilerini yenilemek genel kültür bilgilerini artırmaktır.

            7- Yukarıda verilecek olan eğitim dışında, sağlık ve ilk yardım konularında da katılımcıları eğitmek olacaktır.

            8- Katılımcıları yaşamlarını sürdürdükleri yer olan Ankara’nın tarihi, kültürü ve turizmi hakkında eğitmektir.

            9 Doğup büyüdükleri illeri olan Yozgat’ın tarihi, kültürü, turizmi hakkında katılımcıları bilgilendirmek ve istihdam olanaklarını araştırmaktır.

            10- Katılımcılara toplum içerisinde davranış kurallarını kazandırmaktır.

            11- Katılımcılara, dünyada mali ve siyasi amaçlarla kurulmuş bulunan kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli bilgileri vermektir.

PROJENİN GEREKÇESİ:

            Ankara ilinde kurulmuş bulunan ve YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU’na üye olan tüm derneklerden en az lise veya ön lisans düzeyinde yaşları 20-30 olan işsizlere veya daha iyi bir iş imkanına sahip olmak isteyen, 50 katılımcıdan oluşacak bir guruba projenin amaçlarında belirtilen konularda eğitim vermektir.

Eğitim sonunda, sürdürülebilir bilgi ve beceri kazanmaları nedeniyle, katılımcılara yeni iş olanakları sağlamak veya mevcut işlerinde iyi bir olanağa sahip olmaktır.

             Nüfusun giderek hızla artması ve mevcut işsizliğin boyutları da göz önüne alındığında böyle bir eğitimin gerekliliği ve önemi ortaya çıkmaktadır.

PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI:

            50 katılımcı yabancı dil olarak İngilizce öğrenecekler, tarih, kültür, turizm ve sosyal içerikli bilgilerini yenileyecekler işe müracaatlarında yapılacak sınavlarda, rakip adaylara daha fazla üstünlük sağlayacaklardır.

UYGULAMA AŞAMALARI:

1- YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYON, projenin planlamasını, uygulamasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla toplanıp Proje Ekibini oluşturacaktır.

1.1 PROJE EKİBİ               :

           

            1.1.1. PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU: Yozgatlı Dernekler Federasyonunu yönetiminden alınacak üç ve üye derneklerden alınacak iki kişi ile oluşturulacak Proje Yürütme Komisyonu, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri içinde genel koordinasyonu sağlamak, eğitimin yürütülmesi için gerekli toplantıları düzenlemek, eğitim bitiminde kursiyerleri için gerekli iş ortamlarının araştırılması, sonuçların değerlendirilmesi ve katılımcılarla sürekli iletişimin sağlanması sürdürülecektir. Ancak, katılımcılara mutlaka istihdam yaratılacağı ve kurs süresince her hangi bir ücret söz konusu değildir.

1.1.2 PROJE KOORDİNATORÜ:

             Projenin planlama, uygulama ve değerlendirme gibi tüm faaliyetleri ile projenin bitimine kadar ilgilenerek koordineyi sağlayacaktır. Projeyi kabul eden kurum tarafından yerel standartlara göre belirlenecek miktarlarda ücret alacak ve proje süresince istihdam edilecektir.

1.1.3 EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ:

             Eğitim süresince her gün eğitim salonunda ve pratik eğitim verilen yerlerde kursiyerlerin başında olacaktır. Muhasebe girdi ve çıktılarını kontrol edecek, kursiyerlerle, dernek ve gerekli her yerle yazışma ve telefon ulaşımlarını sağlayacak ve rapor tutarak proje koordinatörüne yardımcı olacaktır. İlgililerce belirlenen standartlara göre ücret alacak, proje süresince istihdam edilecektir.

1.1.4 EĞİTMENLER :

            Federasyon ve Federasyona üye derneklerin yönetim ve  üyeleri arasından İngilizce ve diğer branş öğretmenleri, hukukçu, sağlıkçı, ilk yardım konularında uzman, Gazi Üniversitesinden tarih, coğrafya öğretim elemanları, AB ve Kamu Yönetim konularında uzman olan kişiler temin edilecektir.

            GÖREVLERİ: Eğitim için planlamaları yapmak ve alt yapıyı hazırlamak, teorik ve pratik eğitim programlarını oluşturmak, eğitimin gidişatı ve uygulanması ile ilgili rapor hazırlamak, dernek ile sürekli iş ve fikir birliği içerisinde proje doğrultusunda hareket etmektir.

2- TOPLANTILAR:

            2.1. Proje Yürütme Komisyonu, proje süresince haftada bir gün  toplanmayı amaçlamaktadır. Toplantıya Proje Koordinatörü, Proje Eğitmeni, Eğitmenler, uzmanlar, Derneklerden iki ve YDF’den 3’er  temsilci katılacaktır.

            Proje Yürütme Komisyonu ve Proje Ekibi Eğitim süresince toplam 16 adet toplantı ve 3 adet Kamuoyu bilgilendirme toplantısı yapacaktır. Komisyon Temsilcileri ve ekip düzenli olarak ayda iki kez toplanacaktır. Yapılacak bu toplantılar aşağıdaki amaçlara yönelik olacaktır.

            2.2.AYLIK TOPLANTILAR: 

            a-  Yapılan harcamalarla ilgili olarak her hafta muhasebe kayıtlarının incelenmesi,

            b-  Eğitimin katılımcılara daha ne kadar faydalı olabileceği hakkında fikir alışverişinde 

bulunulması ortak çözümler araştırılması,

            c-  Eğitimle ilgili doğmuş ve doğacak sorunların en aza indirilmesi ve çözülmesi,

        d-  Gerek katılımcılar ve gerekse eğitimde görev alanlarla  konuların işlenmesi konularında faaliyetlerin yakından izlenmesi ve denetlenmesi  varsa yapılan yanlışlıkların önlenmesi ve doğru yolun gösterilmesi,

            e-  Bir sonraki toplantı için gerekli plan ve programın görüşülerek karara bağlanması,

            f-  Yapılan aylık faaliyetler hakkında hazırlanacak raporlar üzerinde görüşlerin bildirilmesi ve sonuç raporlarının hazırlanması,

2.3. KAMUOYU BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI:

Proje Yürütme Komisyonu, projenin hazırlık aşamasında, faaliyet döneminde ve uygulama sonunda olmak üzere daha önceden kamuoyunu mahalli radyo, TV ve basın yoluyla bilgilendirerek 3 adet kamuoyu bilgilendirme toplantıları yapacaktır. Bu toplantılar aşağıda belirtilen amaçlara yönelik olacaktır.

            a- Proje ve yapılacak çalışmalarla ilgili basın aracılığı ile kamuoyunun

                bilgilendirilmesi,

            b- Başlayacak olan eğitim programını kursiyer adaylara duyurulması,

            c- Yapılacak eğitimlere basın aracılığı ile yerel destek sağlanması,

3- EĞİTİM YERİNİN HAZIRLANMASI:

            3.1 Yozgatlı Dernekler Federasyonuna ait binanın  üst katının eğitim yeri olarak Yönetim Kurulu Kararı ile  tahsis edilmesi,

            3.2 Büro Malzemesi alımı:  Eğitim süresince kullanılacak yeter sayıda masa ve                   sandalye alımının yapılması,

                  1 Adet                        büyüklüğünde yazı tahtası,

                  1 Slayt Makinesi,

                  İngilizce için gerekli donanım malzemesi,

                  3 Adet zımba, 3 Adet Delgeç, 10 zımba teli, 100 adet yarım gömlek dosya,

                 50 Adet                                     ders ve öğretmen  kitabı,

                 5 adet REDHOUSE sözlüğü, 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet fotokopi makinesi, kursiyerlere dağıtılacak 100 adet çeşitli amaçlarda kullanılacak 200’şer sayfalık defter, gerekli fotokopi kağıdı kırtasiye çeşitli renklerde kalemler, yazı tahtası kalemleri ile ihtiyaç duyulacak gerekli malzemeler.

            3.3. Tanıtım ve duyurular için; İŞKUR, bölge belediye yetkilileri, YDF’ye üye dernekler, diğer yerel yönetimler ve basınla işbirliği yapılacaktır.

            3.4  Projenin tanıtımı ve uygulaması ve sonuçlarını içerir broşürler basılacaktır.

         3.5 Kursiyer seçimi: Kursiyerlerin meslek edinmesi, yaşam boyu eğitimlerini sürdürmesi için yaşları 20-30 arası en az lise ve ön lisans mezunu iş bulma olanağına sahip olamamış, maddi imkansızlıklar nedeniyle dershanelere gitme imkanına sahip olmayan genç erkek ve bayan olarak belirlediğimiz hedef kitlemiz içinde eğitim programı için 50 kursiyer 3 kişilik imtihan heyeti huzurunda yapılacak mülakat yoluyla seçilecek bu mülakat  projenin kabul edilmesi sonrasının ilk günlerinde gerçekleştirilecektir. Kurulacak mülakat komisyonunda proje yürütme komisyonundan birer temsilci bulunması sağlanacaktır.

            Kursiyer seçiminde göz önünde bulundurulacak hususlar;

            -  Kursiyerin ekonomik durumu; maddi imkansızlıklar nedeniyle dershaneye gitme

               imkanına sahip olmayanlar,

            -  Lisan öğrenme isteği olması,

            -  yukarıda belirtilen hususları kapsamak üzere, YDF’na üye olan dernek başkanlarının önerdiği kişiler,

            -  En az lise mezunu olma şartı,

            - Katıldığı gruba uyum sağlayabilme, lisan öğrenme isteğinin olması, fiziki yapısı, kılık kıyafet ve temizliğe riayeti gibi özelliklere sahip olan kursiyer adaylarının  durumu  göz önüne alınacak ve Kursiyerler, Proje Yürütme Komisyonun YDF’nin toplantı salonunda yapacağı mülakatla belirlenecektir.

               Proje kapsamında yapılacak başvuruların tamamının değerlendirilerek ve elektronik      ortamda arşivlenerek muhafaza edilmesi sağlanacaktır.

            ALT PROJENİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ HAKKINDA          BİLGİLER:

            Proje, Ankara veya Ankara dışı yerlerdeki işgücü ihtiyaçları dikkate alınarak, yaşam boyu eğitim yoluyla işsizlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, genç kursiyerlerin, üniversite giriş imtihanlarına hazırlamak, eğitim süresince sık sık yapılacak sınavlar ile tecrübe kazandırılarak üniversitelerin yabancı dil bölümlerine girebilmelerini sağlamak olacaktır. Projenin eğitim sürecinde, kazanılan bilgi ve beceriler bireyin uzun süre unutamayacağı ve yaşam boyu sürdürebileceği temel bilgiler olacaktır. Kazanılan bu bilgiler ile birey bulunduğu toplum içerisinde kendine saygı gösterildiğini görecek ve kendine güven sağlayacaktır.  Bireyin bu eğitim süresince edindiği genel kültür bilgileri yanında bir lisanı okuyup anlama ve pratikte bu bilgilerini uygulamaya koyması ufkunu genişletecektir.

            Yukarıda izah edildiği üzere, Projenin temel amacı, bir sivil toplum kuruluşu olan YDF’nin asıl hedefi olan kırsal kesimden iş bulabilmek ve daha iyi bir yaşam sürdürmek amacıyla Ankara’ya gelmiş Yozgatlı Dernek Federasyonuna kayıtlı diğer dernek üyelerinin vasıfsız, yeterli eğitimi alamamış işsizleri, olumlu yönde ekonomiye kazandırmak, eğitim düzeylerini artırmak ve lisan öğretmek ve bu sayede de Ankara ilinin kalkınmasına yardımcı olmak gayesi ile paralellik taşımaktır.

            Öncelikle toplumun yoksul olan bireyleri, maddi durumu iyi ve daha iyi bir eğitim olanağına sahip olan bireyler karşısında birçok yönden dezavantajlı durumdadırlar. Toplumun bu kesimini oluşturan ve Federasyonun yönlendirmesi ile üye derneklere bizzat yapılan kişisel başvurular neticesinde dernek ve federasyonun gönüllü üyelerinin araştırdığı, lisan öğrenmek isteyen ve öğreneceği genel kültür bilgileriyle iş müracaatlarında yapılacak sınavlarda daha başarılı olarak iş isteyen bireylerin amaçlarını gerçekleştirmektir. Böylece,  Ankara için eğitimli eleman açığı projenin sürdürebilirliğini artırmaktır.

            YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONUN yürütmeyi hedeflediği bu proje, Ankara için eğitimli bir toplum yaratmak, ekonomiye ve istihdama vasıflı ve eğitimli bireyler kazandırmaktır. İşsizliğin büyük boyutlarda olduğu kentimizde sivil toplum kuruluşları tarafından lisan öğrenme ve genel kültür alanında bu güne kadar hiç verilmemiş bu ve buna benzer eğitimlerin verilmesine yol açacaktır. Kursiyerler iş bulma olanağına sahip olduklarında, aile bütçesine katkıda bulunabilmeleri de hedeflenmektedir. Özendirici olacağına inandığımız bu proje eğitimin sürekliliğini artıracak ve FEDERASYON’un daha fazla sayıda üye dernek üyelerinin bu eğitimden yararlanması imkanı doğacaktır.

            Ayrıca bu proje, kurum, kuruluş ve işverene verilecek olan nitelikli hizmet ile iş kalite seviyesini de artıracaktır.   

            ALT PROJE YÖRE İÇİN UYGUN MU? NEDEN?

      

            Büyük şehirlere, çeşitli bölgelerden bilhassa genç nüfus akımı olduğundan, okullarda gerekli eğitimi alamamaktadırlar. Dolayısıyla,  bu kişiler eğitim eksikliği nedeniyle de, işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bölgenin ara malzeme üreten sanayisi dışında devasal fabrikalar olmadığından niteliksiz insanların iş edinme olanaklarına kolay kolay sahip olamadıkları ortadadır. Bu proje bu güne kadar iş sahibi olamamış veya mevcut işinden de mali ve sosyal olanakları bulamayan insanların eğitilmelerini amaçlamaktadır.  Son yapılan Üniversite Giriş Sınavlarında çoğu öğrencilerin 180 puan ve bunun biraz üzerinde puan alanlar yanında 50.000 öğrencinin 0 (sıfır) almış olmaları öğrencilere gerekli eğitimin verilememesini açıkça ortaya çıkarmaktadır. Gerek ekonomik gerek toplumsal ve ailevi nedenlerden dolayı eğitimden mahrum kalan bu gibi kesiminde çalışma çağında ve işsiz olan bu katılımcıları piyasa ihtiyaçları doğrultusunda bir mesleğe yönelik olarak eğitilmeleri ve istihdam edilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması hem şehir ekonomisi açısından hem de rakiplerine göre dezavantajlı olan bu gibi insanların iş hayatına kazandırılması açısından kentimizde federasyon ve dernekler düzeyinde yapılacak eğitim hem derneğimiz açısından hem de kursiyerlere örnek bir uygulama olacaktır.

Başvur sahiplerinin alt projeyi yürütecek bilgi/tecrübeleri yeterli mi ? değilse ne türlü destek ile yürütebilirler?

Kursiyerlere verilecek konuları içeren faaliyet raporu ekte sunulacak (Ders çeşitleri, konular ve üniteler içerisine alan bir faaliyet planı olacaktır.

Kursiyerler, konularında deneyimli ve tecrübeli emekli eğitimciler, uzmanlar, avukatlar ve sağlık ve ilk yardımcılardan oluşacak uzman bir ekip tarafından eğitileceklerdir.  (Burada eğitimcilerin öz geçmişleri deneyimleri, tecrübeleri dosya içeriğine konulacaktır.)

Faydalanılmak istenilen kurum ve kuruluşlar olarak da  Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi , Gazi Üniversitesi ve Ankara İSKUR müdürlüğü gibi birimlerdir.

Projenin Amacı               : Bir lisan bir insan projesiyle, katılımcıya yaşam boyu  gerekecek eğitim ve                                 bilgi sağlamaktır.

Projenin Konusu              : Çeşitli nedenlerden olayı yeterli eğitim alamamış insanları eğitmek, iş gücü                               piyasasına kazandırmak.

Projenin uygulanacağı yer: Ankara/Mamak/ Şehitlik

Projeyi yürütecek Kişi /Kurum / Kuruluşlar :  Yozgatlı Dernekler Federasyonu ve üye dernekler ile Ankara İŞKUR Müdürlüğüdür.

İşbirliği yapılan ve Yapılacak olan kurum ve kuruluşlar : Mamak Kaymakamlığı ve Belediyesi, Gazi Üniversitesi ve  Ankara İŞKUR Müdürlüğü

Projenin Başlama Tarihi : Projenin onaylanmasından bir ay sonra genellikle her yıl eğitim yılı başlangıcı olarak belirlenecektir.

Projenin Süresi               : 198 gün ( 9 Ay )

İstihdam Katkısı             :  Ekonomik ve soysal durumu uygun olmayan ve zamanında gerekli eğitimi almamış ve Yabancı bir dil öğrenememiş olan işsiz kişilerin  iş gücü piyasasına  nitelikli eleman yetiştirmektir.

Yararlanacak kişilerin sayısı : Yozgatlı Dernekler Federasyonuna üye derneklerin göstereceği 50 kursiyerden oluşacaktır. Her yıl yeni bir grupla başlayacak ve yıllar itibariyle süreklilik arz edecektir.

PROJENİN ÖZETİ :

Çeşitli nedenlerle yeterli eğitimi almamış insanlara gerekli eğitimi vererek ve bir yabancı dil öğreterek çalışma hayatına kazandırmaktır.

En az lise muzunu veya üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümünü bitirmiş temel alt yapısı olan kişilerin eğitilerek nitelikli iş gücü haline dönüştürmek.

Amaçlanan bu kursta İngilizce Yabancı Dili başta olmak üzere Vatandaşlık Bilgisi, Dünyada ki Siyasi, Mali ve Finansal Kuruluşlar, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Hukuk, Sağlık ve İlk Yardım konularında eğitilmeleri tasarlanmaktadır.

ÖĞRETİLECEK KONU BAŞLIKLARI: Aşağıdaki konuların seçimi Proje ve Eğitim Koordinatörleri tarafından belirlenecektir.

1- Anayasa 2- Yasama, yürütme ve Yargı 3- Cumhurbaşkanlığı, 4- TBMM 5- Bakanlar Kurulu 6- Başbakanlık, 7- Bakanlıklar 8- Türkiye’nin İdari Yapısı, 9- Yargı, 10 – Yurttaşlık bilgisi,  11- Genel Yetenek, 12- Matematik 13- Genel Kültür, 14- Temel Yurttaşlık bilgileri( Hukuk başlangıcı, yönetim şekilleri, devletler, Anayasa ve idare ) 15- Türkiye Coğrafyası, 16- Türk kültürü ve medeniyetler 17- Sağlık ve İlk Yardım, 18-Dünyadaki Mali ve siyasi kuruluşlar 19- Ankara ve Yozgat illerinin tarihi kültürü ve turizmi 20- İngilizce 

                                                                                   Projeyi Hazırlayan ve Sunan

                                                                                   Hacı Veli KÖRPE

                                                                                   Yozgatlı Dernekler Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı

                                                                                   Akdağmadeni Yeşil Çardak Köyü

                                                                                   Dernek Başkanı

YORUM EKLE
YORUMLAR
Necati caner
Necati caner - 1 yıl Önce

Çok güzel her köyün Derneği var bizim köyün hariç başarılar diliyorum