Sunuş ve Faaliyetlerimiz

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sunuşu;

2003 yılında kurduğumuz Yozgatlı Dernekler Federasyonu olarak yaptığımız en önemli iş; genç kuşaklara gelenek ve göreneklerimizi, adet ve törelerimizi aktarmak; yeni nesillerde maddi ve manevi değerlerimize ilişkin farkındalık oluşturmaktır.

Ankara’da 2020 TÜİK Verilerine göre 378.678 kişi Yozgat nüfusuna kayıtlı olarak yaşamaktadır. Geçmişte Yozgat’tan kütüğünü Ankara Nüfusuna getirilenler de dâhil edildiğinde, takriben 600 bin civarında bir Yozgatlı nüfusu olduğu tahmin edilmektedir.

Başkent Ankara’da yaşayan bizler, Yozgat’ımız çok göç veren iller arasında olduğu için buralardayız. Bu göç öylesine yoğun olmuş, Başkentte öylesine bir Yozgatlı nüfusu oluşmuştur ki Ankara, mayasında Yozgat olan bir şehre dönüşmüştür.

Yozgat’ımızın kalkınmasına sadece içinde yaşayanlar değil hepimizin katkı vermesi gerektiğinin bilincindeyiz bu bilinci ile hareket ediyor ve bu bilinci ikinci, üçüncü kuşaklarımızda da oluşturmaya çalışıyoruz. Hepimiz aynı bilinçle hareket etmeli gurbetteki ve sıladaki sermaye ile iş gücünü harekete geçirmek için gerekli katkıyı vermelidir. Bu bakımdan, “Yozgat diasporası harekete geçirilmelidir

Ankara’da, başka illerde ve dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Yozgatlılar bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyor.

Dünya Yozgatlı Dernekler Konfederasyonu’nun kurucu Genel Başkanı olmaktan duyduğum gururu belirterek söylemek isterim ki amacımız;

Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm Yozgatlı sivil toplum örgütlerimizi tek çatı altında toplayarak gücümüze güç katmak, Ortak Projeler üretmek, İletişimi sağlamak, tek ses, tek yürek olarak Ülkemize, Yozgat’ımıza ve Yozgatlımıza hizmet etmektir.

Ülkemiz 1950’li yıllardan sonra hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Bu hızlı kentleşme süreci bazı aksaklıkların çözülemeden kentlerin genişlemesi sorununu ortaya çıkartmıştır. Problemler merkezi teşkilat ve yerel yönetim birimleri tarafından çözülemeyince insanlarda hemşehrilik kültürü oluşmuş ve sorunlara karşı dayanışma biçimleri geliştirerek çözüm üretmeye çalışmışlardır. Göçün büyük oranda tamamlandığı günümüzde hemşehrilik kültürü hala devam etmekte olup bu kültürü koruyan dernekler ise sivil toplum içerisinde özgün bir yere sahip.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün sitesine göre Türkiye’de faal olan hemşehri derneklerinin sayısı 15 bin 941. Bu sayı, faal olan tüm derneklerin yüzde 7.2’sini oluşturuyor. Hemşehri dernekleri Türkiye sivil toplumunda nicel olarak büyük bir yer kaplıyor.

Hemşehri dernekleri her şeyden evvel aynı kültürden insanların buluşma platformu olarak yöresel kültürün yaşatılması ve tanıtılması noktasında değişik faaliyetler icra etmektedir. Yöreye ait yemek, giyim, mimari, el sanatları, müzik, gelenek ve göreneklerin tanıtılmasına organizasyonlar yaparak ve bölge insanının kültürel kodlarını yansıtmasına da destek vermektedir. Hemşehri dernekleri yöre kültürünün tanıtılmasına sağladığı katkının yanında yeni kuşaklara ve yabancılara aktarılması ile ilgili oynadığı rolde çok büyüktür. ikinci ve üçüncü kuşaklarda kültürün muhafazasında zorlanılmaktadır. Genç kuşağın yöreye karşı aidiyetinde sıkıntı yaşanmakta olup dernekler ortaya koyduğu etkinlikler ile yöreye ait kültürü canlı tutuyorlar, o kültürü besliyorlar. Çünkü dernekler genç kuşakların duymadığı, görmediği, görse de özümseyemediği bir kültürün yaşatılması için sosyal bir işlev üstleniyor. Birbirini görmeyen, tanımayan insanların tanışmasını sağlıyor. Ayrıca kırdan kente göç etme sürecinde, insanların şehirlileşmesinde bir adım olarak ‘tampon mekanizma’ işlevi gören hem şehri dernekleri günümüzde demokrasiye katkı yapabilecek potansiyele sahip bir aktör konumuna gelmişlerdir.

Son yıllarda dünya gündeminin başlıca konularından biri olan Sivil Toplum Kuruluşları küreselleşme ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinin sonucunda ülkemizde de giderek daha önemli bir hale gelmektedir. Toplumun devlet karşısında dengeleyici gücü olan sivil toplum kavramı, genel olarak, toplumun devletin dışında ondan bağımsız bir şekilde örgütlenmesi anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde, birçok ülkede uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri toplumsal kararların alınmasında karar alıcılarla birlikte rol almaktadır. Bu da yönetimde katılımcılığı beraberinde getirmektedir. Ülkemizde, özellikle 1999’da meydana gelen deprem felaketinin ve aynı yıl aralık ayında yapılan Helsinki Zirvesi sonucu Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday ülke olarak kabul edilmesinin ardından sivil toplum hareketlerinin önemi daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Deprem sonrasında sayısız sivil girişimin insani yardım konusundaki faaliyetleri dikkat çekerken, Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinin ön koşullarından olan demokratik sistemi güçlendirme çabaları halkın olumlu ilgisini uyandıran STK’ların daha çok desteklenmesine olanak sağlamıştır.

Sivil toplum kuruluşları kalkınma programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında önemli roller üstlenen gelecekte de rollerinin devam etmesi beklenen kuruluşlardır. Artık kalkınma programlarında kamu ve özel sektörle birlikte üçüncü sektörün işbirliği ve katılımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vurgulanmaktadır. Bu kuruluşların maddi ve manevi yönden desteklenmesi ve korunmalarında yarar vardır.

Günümüzde küreselleşme, ulusal kültürlerin, ulusal ekonomilerin ve ulusal sınırların çözüldüğü, sosyal hayatın büyük bölümünün küresel aktörler tarafından belirlendiği, yeni ve hızlı ekonomik dönüşüm süreci olarak değerlendirilmektedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde Kültürel küreselleşme yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren araç değiştirerek hız kazanmıştır. Politik güç merkezi konumundaki ülkeler iletişim araçlarını kullanarak kendi kültürlerini diğer ülke insanlarına daha kolay bir yöntemle tanıtma, yayma imkânı elde etmişlerdir. Dünya, ulaşım ve iletişim araçları sayesinde coğrafi mesafe bakımından zaman ve mekân anlamında küçülmüş; insanlar, devletler ve kültürler arası ilişkiler dünya ölçeğinde giderek yoğunlaşmıştır. Günümüzdeki konumuyla küreselleşmenin kültürel boyutu, bu süreci hızlandıran iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, Batı kültürünün “küresel kültür” adıyla gelişmekte olan ülke kültürlerini yoğun bir şekilde etkisi altına almasını; bazı ülkelerde, baskın (dominant) kültür konumuna geçip ulusal kültürleri aşındırmayı, hatta milli kültürlerin giderek “yerel kültür haline gelmesini sağlamıştır.

Belirli bir kültürün, diğer kültürlere tek yönlü dayatılması durumunda, gerekli önlemler alınmadığında milli kültürlerin aşınması, buna bağlı olarak ta kuşaklar arası kültürel çatışma ve kimlik bunalımı yaşanmasına neden olacaktır. Tarihin kaçınılmaz ve geri döndürülemez bu akışı yönünde yapılacak en önemli çalışma yerel olanı korumak, yerel renklerin ve kültürlerin yeni kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

Bu anlayışın bir yansıması olarak son zamanlarda ülkemizde de bu türden faaliyetlerde büyük oranda artış yaşanmakta ve şehirlerimizin hemşerilik duygularının artırılması, sosyal kültürel, yardımlaşma ve dayanışmalarını yaşatmak amacıyla iller bazında ilçe, belde ve köy dernekleri birleşerek Federasyonlaşma faaliyetlerine başlamışlardır. 2003 yılında Ankara’daki hemşerilerimizin sorunları çözme ve onlarla iyi ve kötü günde bir araya gelme düşüncemizin pekiştirilmesi, Ankara genelinde faaliyet gösteren 8 derneğin potansiyeli harekete geçirilmesi ve bu derneklerin bir çatı altında toplanarak daha güçlü şekilde hareket etmesi için Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu kurduk. Halen Ankara’da Federasyon çatısı altında 160 civarında derneğimiz var. Kongrelerini yapan ve üye olmaya karar veren derneklerimizi üye yapıyoruz. Bu derneklerin yönetim kurullarıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. 

  1. konuda ülkemizde dernekler bazında ilk başı çeken ve federasyonlaşan Yozgatlı Dernekler Federasyonu olmuştur. hareketle Ankara’da ilklere imza atanda Yozgatlılar olmuştur.

‘Modern’ diye adlandırılan yeni yaşam biçiminin en önemli handikaplarından biri de insanların birbirleriyle görüşmelerini, aynı kültür ve çevreden gelen insanların bir araya gelmelerini sınırlaması ve zorlaştırmasıdır. Günlük koşuşturma arasında insanlar, akrabalarını, dostlarını, arkadaşlarını ve kimi zaman da en yakınlarını dahi görme imkânı bulamamaktadır. Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu gibi oluşumlar, insanların kendi değerlerine olan özlemini bir nebze olsun hafifleten ve eşiyle, dostuyla bir araya gelmelerine imkân veren sivil toplum kuruluşlarıdır. Bundaki amaç da yine aynı şekilde özlem duyulan yerel ve yöresel kültürü canlı tutmaktır. Genç kuşaklara gelenek ve göreneklerin, adet ve törelerin aktarılması ve yeni nesillerde maddi ve manevi tüm yerel değerlere ilişkin bir farkındalık oluşturulması sağlanmaktadır.

Yozgat’ımız çok göç veren iller arasında önde gelmektedir. Ankara özellikle Yozgat ilinden büyük oranda göç almıştır. Ankara’da bugün en az Yozgat’ta yaşayan insan sayısı kadar Yozgatlı nüfus bulunmaktadır. Son zamanlarda iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişme ve ekonomik kalkınma sonucunda insanların hareketliliği artmıştır. Ancak geçmiş yıllarda imkânsızlıklar nedeniyle insanlar kendi illerini tanıma noktasında dahi geri kalmışlardır. Yozgatlı insanların önemli bir kısmı bile Yozgat’taki tarihi ve doğal güzelliklerden haberdar değildir. Ankara’da yaşayan Yozgatlılara ve Ankaralılara Sarıkaya ilçemizdeki tarihi bir Roma Hamamı’nın bulunduğunu, olağanüstü bir doğal güzelliğe sahip ve ulaşımın son derece kolay olduğunu anlatmaya; Kazankaya kanyonu, Milli Park olan Yozgat Çamlığını, Kerkenez Harabelerini, Akdağ Ormanlarını tanıtmaya, yaşatmaya ve insanları bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

Günümüzde en önemli eğilimlerden biri de marka şehirler oluşturmaktır. Paris Fransa’dan, Berlin Almanya’dan, Barselona, İspanya’dan, Rio Brezilyadan, Roma, Venedik İtalya’dan, Londra ise İngiltere’den daha çok bilinmektedir. Ayrıca, Avrupa’daki birçok ülkede düzinelerce şehir ait olduğu ülkeden daha çok bilinir haldedir ve her biri kendilerine özgün önemli özellikleri nedenliye ait oldukları ülkelerden daha çok bilinir haldedirler ve çok önemli birer markadırlar.

Tam üyelik amacıyla Müzakere sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği de genel politika olarak bu anlayışı benimsemekte ve bu alanda yapılan her türlü çalışmaya maddi ve manevi katkı sağlamakta ve genel politika düzeyinde bu faaliyetleri teşvik etmektedir. Avrupa Birliğince desteklenen ve hibe verilen en önemli alanlardan biri de marka şehirler oluşturmaya yönelik faaliyet ve projeleridir. Ayrıca, yerel kültürlerin ve geleneklerin yaşatılmasına yönelik çalışmalar da Avrupa Birliğinde son derece kabul gören konular olarak öne çıkmaktadır.
Bu bağlamda kurulmuş olan ve asıl amaçlarından biri de yerel düzeyde kalkınmaya destek sağlamak olan Kalkınma Ajanslarının temel politika ve hedeflerinden biri de yine bu amaçla yapılacak çalışmalara destek sağlamaktır.

Bu nedenle İlimizi bir marka haline dönüştürebilmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki Tüm Yozgatlı sivil toplum örgütlerimizi tek çatı altında toplayarak gücümüze güç katmak, ortak projeler üretmek, iletişimi sağlamak, tek ses, tek yürek olarak Ülkemize, Yozgat’ımıza ve Yozgatlımıza birlikte hizmet etmektir.

Ahmet KOÇ
Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı

Y O Z G A T  E V L E R İ M İ Z

Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılarak Federasyonumuza tahsis edilen ve içinde bulunduğumuz merkez binamız 2006 yılından itibaren hizmet vermektedir.  Federasyonumuz ’un kurucularından Genel Başkan Yardımcımız 15 Temmuz Şehidimiz “ŞEHİT HASAN ALTIN” ın ismi verilmiştir.  

Yozgat evimizin çatısı altında hemşerilerimiz birlik ve berberliğin tadını bolca yaşamaktadır. Tüm hemşerilerimizle bir araya gelmemizi ve kaynaşmamızı en üst seviyeye çıkarmıştır. Burası haftanın 7 günü hemşerilerimizle dolup taşmaktadır. Perşembe-Pazar günleri arası üye derneklerimiz burada arabaşı programları düzenlemektedirler. Federasyona bağlı derneklerimizin %90 oranında merkez adresleri burasıdır.

Ayrıca, her salı düzenlediğimiz arabaşı programı ile farklı meslek gruplarıyla bir araya geliyoruz. Bürokrasiden, akademik dünyadan, serbest meslek gruplarına kadar geniş bir yelpazeden hemşerilerimizi ve dostlarımızı burada ağırlıyoruz. Tüm bu faaliyetlerle her ay 15-20 bin kişi arası hemşerimizle bir araya geliyoruz, görüşüyoruz, dertleşiyoruz, yardımlaşma ve dayanışmamızı sağlıyoruz ve kültürümüzü yaşatıyoruz. Bu toplantıların bizler için son derece faydalı olduğunu bizzat müşahede ediyor ve hissediyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberlik tablosundan çok iyi neticeler çıkacağına inancımız tamdır.

Üye olan, olmayan derneklerimiz kongrelerini, toplantılarını burada yapmakta, Ramazan aylarında iftar yemeklerini, kış aylarında Arabaşı yemeklerini, düğünlerini, kına gecelerini, sünnet düğünlerini burada gerçekleşmektedirler. Yani Ankara’da buluşma noktamız Şehit Hasan ALTIN Yozgat Evi oluyor.

2- SİVİL TOPLUM MERKEZİ

Merkez Binamıza 300 metre mesafede,  Mamak Belediyemiz tarafından Sivil Toplum Merkezi Adı altında Federasyonumuza tahsis edilen Yönetim odası, 250 kişilik konferans salonu ve köy odası binamızda, Federasyon kadın kollarımız, Yozgatlı Eğitimciler Derneğimiz ile gençlik kollarımız periyodik olarak konferans, panel, dünya kadınlar günü, Anneler günü gibi kutlamalar ile sosyal ve kültürel etkinlikleri periyodik olarak bu binamızda yapmaktadırlar.

3 – KINALI HASAN YOZGAT EVİ

Keçiören Belediyemiz tarafından Ufuktepe Mahallesinde yaptırılanYozgatlı Kınalı Hasan Parkı içerisindeki KINALI HASAN YOZGAT EVİ. Bu binamız Keçiören’de faaliyet gösteren derneklerimize tahsis edilmiş olup, Derneklerimizin Eğitim, sosyal, kültürel, faaliyetlerinin ortaklaşa kullanıldığı binamızdır.

Ayrıca Keçiören Belediye Başkanımız Sn. Turgut ALTINOK tarafından Keçiören Ovacık Mahallesinde 1.500 metrekare kapalı kullanım alanlı, 1.500 Kişilik Kültür merkezi, Yerel Ürünlerimizin satışının yapılacağı ayrı bir bina ve çeşitli Sosyal donatıların bulunduğu Yozgat evi inşaatı çalışmaları başlatılmış olup, en yakın zamanda tamamlanarak Federasyonumuza tahsisi yapılacaktır.

İLÇE DERNEK LOKALLERİMİZ

Sincan, Etimesgut, Kazan, Gölbaşı, Mamak, Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, Pursaklar, Elmadağ İlçelerinde İlçe Yozgatlılar Dernekleri bulunmakta olup, bu derneklerimizin mevcut bulunan Merkez adreslerinde Bölge Başkanlıkları adı ile faaliyetler yapılmakta olup Federasyonumuz ile müşterek programlar yapılmakta ve İlçe Temsilciliği görevi yapmaktadırlar.

AĞAÇLANDIRMA

Her Yıl Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sayesinde Bolu, Giresun, Isparta ve Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüklerimizden Fidan temin edilerek İlçe, Belde Belediye Başkanlarımız, Köy Muhtarlarımız, köy derneklerimizin başkan ve üyelerinin katılımları ile fidan dağıtımı yapılmakta, Derneklerimiz öncülüğünde ilçe, Belde ve köylerimizde fidan dikimi kampanyası ile Mezarlıklarımız, Okul ve Cami Bahçelerimiz, ağaçlandırılmıştır. Ayrıca Köy Muhtarlarımız ile müşterek ağaçlandırma projeleri yapılarak Köylerde bulunan Meralar proje kapsamında toprak yapısına uygun ağaçlarla Orman Bakanlığımızca ormanlaştırılmıştır.

YAYINLARIMIZ

Federasyonumuzun 3 ayda bir yayınladığı Yozgat’ın ilçelerinin, köylerinin ve Ankara’da yaşayan Yozgatlıların, mensubu olduğumuz yüce milletimizin kültürünü, sanatını, folklorunu, edebiyatını, tarihini ve güncel haberlerini bulacağımız “Haber Bozok” Dergisi. Bu dergimiz aracılığıyla; hemşerilerimiz arasındaki birliği-beraberliği pekiştirmek, birbirimizi unutmamayı sağlamak, bir nebze de olsa haberleşmek, gereğinde güç birliği yapmak, hedefine ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla da mensubu olmakla övündüğümüz milletimizin kültür ve sanatına hizmet etmeyi sağlamak adına güzel bir hizmet olduğuna inanıyoruz. Bu dergide hemşerilerimiz kendini buluyor, kendi kültürünü hazmediyor. Dergi; evine giren bir kâğıt parçası değil, Yozgat’tan bir esinti, bir rüzgâr, bir koku. Sanki evine çok sevdiği bir akrabası, yakını, arkadaşı gelmiş gibi seviniyor. Bu dergide sadece Yozgat’ın değerlerini değil, mensup olduğumuz yüce milletimizin ve dinimizin konularını da buluyor.

Federasyonumuzca Yozgat’ımızda kullanılan kelimeleri yaşatmak ve anlamlarını yeni kuşaklara aktarabilmek amacıyla hazırlanan 3400 kelimenin bulunduğu “Yozgat Yöresel Kelimeler Sözlüğü”,

Yine yöremizde söylenen “Yozgat Türküleri ve Oyun Havaları” adlı iki kitabımız bulunmaktadır. Biz, Federasyon olarak bu tür yayınlara çok önem veriyoruz

Teknolojinin ve iletişim çağının nimetlerinden yararlanmak artık kaçınılmaz bir gerekliliktir. Onun gerisinde kalmaya bizlerin artık tahammülü yoktur. Bu nedenle, teknolojinin tüm nimetlerinden yaralanmak için federasyonumuza ait www.yozgatydf.com adresli bir web sitesi ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu adıyla Facebook sayfası, İnstagram sayfası, Twitter, YDF TV ve WhatsApp grupları açılmıştır. Bu sosyal iletişim araçları günceli yakalamamıza ve gelişmeleri sizlere ve kamuoyuna çok çabuk olarak sunmak için bizlere son derece ciddi avantajlar sağlamaktadır. Sizlerden isteğimiz bu sitemizi ziyaret etmeniz ve katkı sağlamanızdır.

Birlik ve beraberliğin pekişmesini, diyalogu, yardımlaşmayı ve haberleşmeyi sağlamanın en önemli yolu insanların birbirlerinden haberdar olmalarından geçmektedir. Birlik ve beraberlik olmadan, varlığından haberdar olmadığımız insanımıza ulaşmamız, ondan istifade etmemiz ve bağlarımızı kuvvetlendirmemiz mümkün değildir. Bir birimizi bilmek,  birbirinizden haberdar ve bilgi sahibi olmak için mümkün olan en geniş kapsamlı bir adres kataloğu hazırlama çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. Bu türden bir bilgi kaynağı Yozgatlıların dayanışma içinde olmasına ve yardımlaşmalarına çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bu bizce ihmal edilmeyecek kadar ciddi sonuçlar doğuracak bir adımdır.  

TANITIM FAALİYETLERİ

Yozgat kültürünü, gelenek ve göreneklerini, tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini, insan kaynaklarını, yemek kültürünü, yeraltı ve yer üstü zenginliklerini ve kısacası tüm maddi ve manevi değerlerini Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye tanıtmak amacıyla 2011 ve 2012 Yılları arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezinde Yozgat Valiliği, Yozgat Belediye Başkanlığı ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Yozgat Tanıtım Günlerine, Yozgat ilindeki tüm ilçe ve belde belediye başkanları, tüm kaymakamlıklar, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Yozgat’ta ve diğer illerde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları temsilcileri, özel sektör kuruluşları ve ilimizdeki tüm diğer taraflar iştirak etmişler ve aktif katkı sunmuşlardır.

Türkiye’nin farklı illeri ile dünyanın değişik ülkelerinde örgütlenmiş olan Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Bursa Yozgatlılar Federasyonu, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, Avusturya Yozgatlılar Federasyonu, Hollanda Yozgatlılar Federasyonu, Almanya Yozgatlı Federasyonu, Fransa Yozgatlılar Federasyonu ve Belçika Yozgatlılar Derneği gibi Yozgatlı sivil toplum örgütleri de tanıtım faaliyetine etkin katkı ve katılım sağlamışlardır.

Ankara’da faaliyetlerini sürdüren Yozgatlı is adamları ve bürokratlar da etkinlik süresinde etkin bir katılım ve destek sağlayarak tanıtım günlerinin hedeflenen sonuçları sağlaması için çaba göstermişlerdir.
Yozgat Tanıtım Günleri Etkinlikleri yaklaşık 150 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu süre zarfında tam bir mobilizasyon sağlanmış ve Yozgat yöresine ait maddi ve manevi tüm kültür değerlerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmiştir. Bu süre zarfında aşağıda özetlen tüm faaliyetler ve etkinlikler canlı bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

• Konserler (ulusal ve mahalli sanatçılarca),
• Sergiler,
• Folklor Gösterileri,
• Paneller,
• Konferanslar,
• Şiir Dinletileri,
• Yazarlar Söyleşisi,
• Gazeteciler Gözüyle Yozgat,
• Yarışmalar,
• Sergiler,
• Sinevizyon Gösterileri,
• Tanıtımlar (sanal ve gerçek görsel şovlar),
• Yozgat Fotoğrafları Sergisi (Geçmişten Günümüze Yozgat),
• Tiyatro Gösterisi (Kınalı Hasan),
• Sosyal Aktiviteler,
• Belgesel Gösterimleri.
• Diğer kültürel ve sanatsal aktiviteler
düzenlenmiştir.

2011- 2012 yıllarında 2 kez gerçekleştirilen beş günlük tanıtım organizasyonu ile ilimizin Ankara’da ve tüm Türkiye’de tanıtımının yapılması için olağanüstü fırsat ve imkân elde edilmiştir. Tanıtım günleri süresince yerel ve ulusal basının konuya ilgisinin çekilmesi ve etkin bir bilgilendirmenin sağlanması için gerekli tüm çalışmalar yapılmıştır. Bunun neticesi olarak ta etkinliklerimiz süresince tüm yerel ve ulusal basında Yozgat Tanıtım Günleri ve Yozgat’la ilgili birçok haber çıkması sağlanmış ve etkinliğin amacına bu anlamda ulaşılmıştır.

Yozgat çok sayıda tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bir il olmasına karşın bu yönü neredeyse hiç bilinmeyen bir ilimizdir. Yozgat’ta eski çağlara ait Büyük nefes (Tavım - Tavion) Antik Kenti, Çeşka Yeraltı Şehri, Alişar Höyüğü, Hattuşaş ve Kerkenez Harabeleri yer almaktadır. Bu eserler son derece değerli ve ziyaret edilmeye değecek görkem ve cazibede olmasına karşın neredeyse yok denecek sayıda insan tarafından ziyaret edilmektedir. Bu fuar süresince bu değerlerin tanıtımı için azami gayret gösterilmiş ve bunların tüm ülke çapında hak ettiği ilgiyi görmesi için gerekli tüm tanıtım çalışmaları yapılmıştır. 

Yine aynı şekilde Yozgat’ta bulunan doğal güzellikleri ve yeşili ile de ilgiyi hak eden bir ilimiz olmasına karşın bu yönü son derece az bilinmektedir. İlin kuzey kısmı ile Yozgat Çamlık Milli Parkı ve Akdağlar da geniş ormanlar bulunmaktadır. Tüm fuar boyunca bu değerlerin tanıtımı aktif olarak yapılmıştır.

  Termal kaynaklar konusunda Yozgat son derece zengindir. Son zamanlarda bu konuda ciddi yatırımlar ve altyapı çalışmaları yapılmış olmasına karşın bunlar yetersiz tanıtım nedeniyle hak ettiği ilgiyi görememektedir. Tanıtım Günleri bu değerlerin tanıtılmasına ve ilin kalkınması için katma değere dönüştürülmesine önemli bir fırsat sunmuştur. Altyapı ve ulaşım imkânlarının artması (Yeni lüks otellerin ve tatil köylerinin inşası, yeni otoyollar, Hızlı Tren vb.) ile tanıtıma yönelik faaliyetlerin de artması bu kaynakların Yozgat ekonomisine sağlayacağı katkıyı artıracaktır.

    Yozgat zengin bir yemek kültürüne sahip olmasına karşın bunların bilinirliği sınırlı kalmıştır. Testi Kebabı, Yozgat Tandır Kebabı, ayva basması, çörek, bazlama, katmer, ekşili vb. Yozgat’ın yöresel yemeklerinden en önemlilerdir. Parmak çörek, peksimet Yozgat'a mahsus özel bir ekmek türüdür. Ayrıca, buğdaydan yapılan kavurga ve hedik de yöresel olarak Yozgat’a özgü yiyeceklerdir. Tüm tanıtım günleri boyunca Yozgat’ın yemek kültürünün tanıtımına yönelik faaliyetler ve sunumlar titizlikle gerçekleştirilmiştir.

    Maddi öğelerin yanı sıra Yozgat’ın en önemli simalarından Nida TÜFEKÇİ, Abbas SAYAR, NÜZNİ BABA gibi kültür insanlarımız ve eserlerinin tanıtımı etkinlik süresince aktif bir biçimde sürdürülmüştür.

     Yozgat ilinin olumlu ve etkili bir imaja ve isme sahip olması, Yozgat için önümüzdeki dönem için belirlenmiş olan vizyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla bu türden faaliyetlerin sürdürülmesi gerekliğinden hareketle bu faaliyetin geleneksel hale dönüştürülmesi ve her yıl Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Kayseri gibi İllerimiz de Yozgat Tanıtım Günlerinin organize edilmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

                                        

Gazi Üniversitesi, Keçiören Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Mamak Belediyesi Etimesgut ve Çankaya Belediyeleri ile müştereken her yıl düzenli olarak Nida Tüfekçi Anma Programları düzenlenmektedir. Keçiören, Çankaya ve Etimesgut Belediyelerimiz ile yapılan girişimler neticesinde;

-Çankaya sınırları içerisinde Yaşam kent Mahallesinde 14.000 hektar alanlı açılan parka

-Etimesgut Belediyesi ile yapılan girişimler neticesinde Etimesgut’ta açılan bir parka yine

-Keçiören Belediyemiz tarafından Keçiören Ufuktepe Mahallesinde açılan bir parka YOZGATLI KINALI HASAN Parkı adı verilmiştir.

Diğer Belediyelerle yapılan istişareler sonucunda Belediyelerin bünyelerinde yapılan veya yapılacak olan Sosyal donatılar, Kültür Merkezleri gibi yerlere Yozgat’ımızın manevi değerlerinin isimlerinin verilmesi konusunda gerekli girişimler yapılmış olup, Federasyonumuzca takipleri de yapılmaktadır.

Ankara’da Eğitim camiasında görev yapan Yozgatlı Hemşerilerimiz ile Her yıl Kasım ayı Öğretmeler Günü kutlamasını federasyonumuzda eğitimcilerle birlikte düzenli olarak kutlanmaktadır. Eğitim camiasında bulunan hemşerilerimiz ile tanışma ve kaynaşma toplantıları da yapılmaktadır. Bu birlikteliğimizi birleştirmek ve daha da hareketlendirmek amacıyla Federasyonumuz bünyesinde EĞİTİMCİLER DERNEGİ kurulmuştur. Ayrıca Eğitimcilerimizle öğrencilerimize destek amacıyla kurslar düzenlenmektedir.

Geçmiş yıllara kadar YOBİDAV (Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı) ile müştereken Üniversite’de okuyan öğrencilerimize Öğrenim Bursu verilmiştir. Bu yıl ’da verilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

2008 yılında Ankara Air-Port Otelinde Bozok Üniversitemize katkı sağlamak amacıyla Ankara ve Yozgatlı siyasilerimiz, İş Adamlarımız, Bürokratlarımız ve Akademisyenlerimizden oluşan yaklaşık 1.200 kişilik toplantı düzenlenmiştir. Yine Ankara’da eski T.B.M.M. Başkanımız sn. Cemil Çiçek himayelerinde, Yozgat Valimiz, Bozok Üniversitesi Rektör ve Fakülte Dekanları ile Ankara’da bulunan 8’ e yakın Üniversitelerimizde görev yapan 94 Akademisyenimizin katılımları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Merkezi binasında bir araya gelerek Üniversitemizin güçlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlenmiştir.

TURSAB Ankara Bölge Müdürlüğü ile Yozgat ve İlçelerine 2 günlük Gezi programı yapılarak Yozgat’ımızın tarihi ve kültürel yerleri gezilmiş, Yozgat’ın turizm haritası çıkarılmış olup, bu tanıtım gezisi sonucu TÜRSAB’a bağlı Tur Acenteleri Sarıkaya Roma Hamamı ve Aydıncık Kazankaya Kanyonu’na gezi programları düzenlenmiştir.

Ankara’da faaliyet gösteren iş adamlarımız, Federasyonumuza bağlı Derneklerimiz, resmi kurumlarda görev yapan Bürokratlarımızla her yıl mutat toplantılar yapılarak Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleme Fonlarından yararlanmak ve Yozgat’a yatırımların yapılması için Yozgat Kırsal Kalkınma Koordinatörü Sn. Selim TÜRKER ve ekibi ile düzenli olarak toplantılar yapılmaktadır.

Her yıl düzenli olarak Ankara Sivil Toplum İlişkiler İl Müdürlüğü ile toplantılar yapılarak Dernekler Yönetmeliğinin Uygulanması konusunda Dernek başkanları ve üyelerinin bilinçlendirilmesi ve sorunlarının giderilmesi sağlanmaktadır.

Yozgat Valiliğimiz ile Yozgat Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde Federasyonumuzun da içinde bulunduğu Türkiye ve Avrupa’daki İş insanlarımız ile 2 sefer Yozgat Sorgun Termal Tesislerinde ve son olarak da Yozgat Valimizin organize ettiği ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat OKTAY Beyefendilerin himayelerinde İstanbul Hilton Otelinde toplantılar yapılarak Yozgat’ımıza yapılacak yatırımlar ve Yatırımcılarımızın teşvik edilmesi amacıyla kazan kazan iş insanları çalış tayı düzenlenmiştir.

Federasyonumuzun gün geçtikçe güçlenmesi bizleri daha büyük faaliyetler yapmaya teşvik etmektedir. Federasyonumuzda bir AR-GE birimi oluşturulmuştur.  Bu birim gelen tüm projeleri değerlendirerek yönetim toplantılarımıza getirilmekte, değerlendirilmektedir. AR-GE birimimizin özellikle AB projeleriyle ilgili 20 ye yakın çalışması bulunmaktadır.

Rutin hâle gelen Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımızın etkinliklerinin yanında yine kültürümüzü yaşatmak adına bünyemizde Folklor Ekibi kurulmuştur. Federasyonumuzun ve Derneklerimizin yapmış oldukları etkinliklerde gösteriler sergilemektedirler.  Her Yıl düzenli olarak Dernekler arası Futbol turnuvaları yapılmakta ve heyecanlı, birleştirici bir karşılaşma sergilenmektedir. En son Mamak Belediyemizin katkıları ile yapılmakta olan Futbol Turnuvamız halen Pazar günleri devam etmektedir.

Şunu övünerek söylemeliyiz ki, bu alanda Türkiye’de ilk federasyonlaşan ve kurumsallaşan dernek Yozgatlı Dernekler Federasyonu olmuştur. Biz bu yolda birçok ilimizin önünü açtık ve bizi takiben şu anda Ankara’da 48 il dernekleri federasyonlaştı. Bu federasyonlarla birlikte Ankara Başkent Meclisini kurduk ve kurucusuyuz buranın yönetiminde görev aldık. Halende Genel Başkan vekili görevi devam etmektedir.

Biz, bu yapılanmaları, hemşeri duygularının pekiştiği bu örgütlenmeleri önemsiyoruz. İstiyoruz ki, bütün illerimizin bu tür yapılanmaları olsun, daha büyük yapılanmaları beraberinde getirsin. Bu derneklerin birçoğuna ziyaretlerimiz oluyor, onların bizlere ziyaretleri oluyor. Aynı coğrafyada yaşıyor olmamızın getirdiği birlikteliğin kuvvetlenmesi fikir alış-verişleriyle gelecek kuşaklara daha refah bir ortamın sağlanacağı duygu ve düşüncesi içerisindeyiz.

Ankara’da 2020 TÜİK Verilerine göre 378.678 kişi, Yozgat nüfusuna kayıtlı olarak yaşamaktadır. Geçmişte Yozgat’tan kütüğünü Ankara Nüfusuna getirilenler de dâhil edildiğinde, takriben 600 bin civarında bir Yozgatlı nüfusu olduğu tahmin edilmektedir.

Sivil toplum örgütleriyle görüşmelerimiz ve münasebetlerimiz, onların bize bakış açısını değiştirmiş, Federasyonumuz sürekli istişare etmek istedikleri bir kurum hâline getirmiştir. Gücümüz yettiğince onların da çalışma ve faaliyetlerine de katılmaya çalışıyoruz. İş adamlarımızla, bürokratlarımızla neredeyse günübirlik bir araya gelmekteyiz. Karşılıklı fikir teatilerimiz, önerilerimiz ve onların önerileri; birlikteliğimizi kuvvetlendirmekte, gücümüze güç katmaktadır.

Yoğunluklu etkinliklerimizin yanında siyasi arenadaki girişimlerimiz ses getirmiş, Federasyonumuz sivil toplum örgütlerinin, basının ilgi odağı hâline gelmiştir. Ankara’daki nüfus yoğunluğumuz, onların haklarını arama ve temsili yet sayılarının artırılması çabamız, gerek ulusal, gerekse de yerel basında geniş yer bulmaktadır. 

Federasyonumuz güçlü bir federasyondur. Bu güç, üye derneklerimizi de cesaretlendirmiş, köylerde şenlikler düzenlenmeye başlanmıştır.  Yönetim kurulumuz ile iş bölümü yaparak bu etkinliklerin hepsine katılmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki, bu tür etkinlikler artarak devam etsin ve ekonomik sıkıntıların göz açtırmadığı günümüzde yılda bir kez de olsa sıla özlemi giderilsin

Hemşerilerimizle, İş adamlarımızla, bürokratlarımızla neredeyse günübirlik bir araya gelmekteyiz. Karşılıklı fikir teatilerimiz, önerilerimiz ve onların önerileri; birlikteliğimizi kuvvetlendirmekte, gücümüze güç katmaktadır.  Federasyonumuzda kültürel ve sosyal faaliyetlerimiz artık belli bir standarda oturmuştur. Yani Federasyonumuz kurumsal bir kimlik kazanmıştır.       

Dünyanın faklı yerlerinde faaliyet gösteren tüm Yozgatlı Federasyon ve Dernekler olarak bir araya gelerek ülkemizin Dernekler bazında en büyük oluşum ve Yozgat’ın en büyük sivil Toplum Kuruluşu olan DÜNYA YOZGATLILAR KONFEDERASYONU’NU (DUYKON)

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu,

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu,

Trakya Yozgatlılar Federasyonu,

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu,

Bursa Yozgatlılar Federasyonu, 

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, 

Fransa Yozgatlılar Federasyonu

Belçika Yozgatlılar Federasyonu

Almanya Yozgatlılar Federasyonu

Avusturya Yozgatlılar Federasyonu

Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı ile

Balıkesir, Bolu, İzmir, Aydın, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya, Adana ve Yalova il dernekleri katılımları ile Dünya Çapında Toplam da 11 Federasyon 1 Vakıf ve 350 Türkiye ve Yurt dışı derneklerinden oluşan Büyük Yozgat Sivil İnisiyatifi 2018 yılının Temmuz ayında Ankara merkezli olarak kurularak hayata geçirilmiştir. Merkezi Ankara’dır.

 Amacımız, yurt içindeki ve yurt dışındaki Tüm Yozgatlı sivil toplum örgütlerimizi tek çatı altında toplayarak gücümüze güç katmak, Ortak Projeler üretmek, İletişimi sağlamak, tek ses, tek yürek olarak Ülkemize, Yozgat’ımıza ve Yozgatlımıza hizmet etmektir.

           

Saygılarımla;

Ahmet KOÇ
Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı

YORUM EKLE